Raport z realizacji działania publicznego Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL.

Co się dzieje w dzielnicy? Jak mają się sprawy w moim fyrtlu? Jak się tu czuję? Czy inni czują się podobnie? Kim są ci nowi mieszkańcy? Gdzie jest bezpiecznie, ciekawie? Jakich miejsc lepiej unikać? Na co dzień nie każdy z nas zaprząta sobie głowę takimi pytaniami. Możliwe, że nie do końca nas to interesuje. Jesteśmy zabiegani, zmęczeni, nierzadko skupieni na sobie, na najbliższych. Są jednak ludzie i organizacje, całkiem niedaleko, może nawet bardzo blisko, dla których te pytania są niezwykle istotne. Lokalność, aktywność, integracja, wspólnota, przywiązanie, włączanie, poczucie wpływu – to nie tylko słowa, ale konkretne wartości. Dla niektórych są one na tyle ważne, że decydują się poświęcić swoją pracę i czas, by móc je urzeczywistniać. Jednym ze sposobów wspierania tego typu zaangażowania na terenie Poznania jest Program CIL – Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Centra działają w Poznaniu od 2016 roku w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołane jako forma współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi służą tworzeniu sieci współdziałania różnych podmiotów na określonym terenie, najczęściej wyznaczonej części osiedla. Cele zogniskowane są wokół rozwijania społeczności lokalnej oraz promowania aktywności i integracji mieszkańców . Wspieranie wspólnot lokalnych obejmuje działania informacyjne, animacyjne, edukacyjne oraz realizowanie oddolnych inicjatywy mieszkańców na zasadach partycypacji. Ważnym fundamentem ideowym działalności CIL-u jest model Organizowania Społeczności Lokalnych (OSL) opracowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz C.A.L Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. (więcej na http://www.osl.org.pl/osl/)

Wracając do pytania komu zależy na lokalnej aktywności, należy koniecznie wspomnieć o osobach organizujących Centra Inicjatyw Lokalnych. To one mają pomysły na konkretne działania, poszukują i odkrywają problemy wspólnot lokalnych, przygotowują rozwiązania sięgając do wspólnych zasobów i możliwości. Budowanie w mieszkańcach dyspozycji do tego, aby chciało im się chcieć, organizować i działać na rzecz wspólnego dobra jest ciężką pracą, wymagającą sprawczości, intuicji, ale też wiedzy. Z tego powodu badanie potrzeb, eksplorowanie potencjałów i zasobów lokalnych, innymi słowy, prowadzenie diagnozy społecznej, jest wpisane w logikę działania Centrów Inicjatyw Lokalnych. Stoi za tym przekonanie, iż pełne namysłu porządkowanie faktów, doświadczeń i systematyzowanie informacji wspiera projektowanie trafnych i skutecznych działań, ukierunkowanych na włączanie grup często pomijanych w codziennym rytmie życia. Fundacja Naukowa Antypody miała okazję towarzyszyć CIL-om w procesie tworzenia diagnoz społecznych. Grupowe uczenie się, w którym uczestniczyliśmy i ciężka praca zespołów badawczych CIL nie obyły się bez przeszkód i emocji. Efekty zostały jednak naszym zdaniem osiągnięte. Osoby tworzące Centra zdobyły i rozwinęły kompetencje do diagnozowania społeczności lokalnych.