Badanie dla Centrum Inicjatyw Lokalnych STARtowania

Projekt realizowany dla Centrum Inicjatyw Lokalnych STARtowania jest diagnozą potrzeb, zasobów oraz potencjałów mieszkańców osiedla Stare Miasto. Centrum Inicjatyw Lokalnych STARtownia STARomiejska (STAR – Społeczność Twórczość Aktywizacja Rewitalizacja) to program prowadzony od roku przez Fundację Kreaktywator, mieszczącą się w Świetlicy Cafe (ul. Krakowska 9) w ramach program pilotażowego mającego wspierać współpracę samorządu oraz organizacji pozarządowych. CIL STARtownia jest jednym z programów prowadzonych na obszarze miasta Poznania od 2016 roku, powoływanych na zasadzie konkursów.Działania tego typu programu mają za zadanie wspierać oddolne inicjatywy nieformalne, działalność społeczności danego osiedla, ulicy czy placu. Chodzi o stworzenie wspólnej przestrzeni do działania dla różnego rodzaju grup lokalnych, sąsiedzkich czy organizacji pozarządowych. Efektem mają być zintegrowane społeczności lokalne, utożsamiające się z otaczającą przestrzenią, biorące udział w jej kreowaniu i dążące do spełniania swoich potrzeb i wykorzystywania swoich zasobów.

Celem badania dla CIL-u STARtowania było obserwowanie przestrzeni, w której funkcjonują osoby przebywające na obszarze osiedla, zrozumienie tego jak jest ona przez nich wykorzystywana, jakie daje im możliwości lub w jaki sposób ich ogranicza. Oprócz tego śledziliśmy również działania odbywające się na osiedlu. Poszukiwaliśmy również działań w pewien sposób nieformalnych, organizowanych przez mieszkańców w mniejszych społecznościach czy organizacjach pozarządowych. Powstała z naszych badań diagnoza jest narzędziem, mającym dawać możliwość poznania samego osiedla i jego mieszkańców, a co za tym idzie zaprojektowania działań mogących wspierać potencjał społeczności i tworzących się inicjatyw oddolnych, wspierając integrowanie się społeczeństwa. Prezentowane przez nas wyniki mają ułatwić zrozumienie tkanki obszary Starego Miasta i przez to lepiej dopasować podejmowane przez CIL inicjatywy.

Badanie potrzeb mieszkańców Starego Miasta zostało zrealizowane zgodnie z założeniami podejścia interaktywnego. Jest to sposób realizacji projektów badawczych, który zakłada tworzenie wiedzy w bliskiej i ciągłej relacji z osobami, którym owa wiedza ma ostatecznie służyć. Osoby te będziemy określali mianem interesariuszy. Proces badawczy zamknął się ostatecznie w kilku fazach realizowanych indywidualnie, w parach i mniejszych zespołach oraz wspólnie przez cały zespół badawczy. W trakcie całego procesu staraliśmy się jak najbliżej trzymać danych, które gromadziliśmy w trakcie badania, tj. dbać o to, by wnioski z badań i decyzje o kolejnych krokach badawczych wynikały bezpośrednio z wywiadów, obserwacji, dyskusji i analiz.

Kolejnym krokiem było szkolenie przeprowadzone przez Bartosza Sławeckiego i Macieja Ławrynowicza dla działających na terenie Poznania CIL-i. W trakcie spotkania z działaczami zaprezentowaliśmy sposób w jaki prowadziliśmy naszą diagnozę, tłumacząc ideę podejścia interaktywnego. Celem spotkania było pokazanie jak można rozpoznawać i badać przestrzeń , w której działamy i jakie niesie to za sobą korzyści.