Fundament – badania interaktywne

Działanie naszej Fundacji opiera się na wykorzystaniu metodologii badań interaktywnych. Gdy pracujemy z konkretną organizacją lubimy mówić o partycypacyjnym doradztwie organizacyjnym. Kluczowy w działaniach tego typu jest proces wspólnego wytwarzania wiedzy przez naukowców i praktyków. Wiedza taka jest praktyczna i niezwykle użyteczna. Dlaczego? Po pierwsze, tworzona jest w danym kontekście sytuacyjnym lub organizacyjnym. Po drugie, powstaje na użytek rozwiązania konkretnego problemu. Wspólne działania naukowców i praktyków dotyczą całego procesu badawczo-rozwojowego -począwszy od zdefiniowania problemu, poprzez jego analizę, aż do wytworzenia konkretnych rozwiązań i ich wdrożenia.

Nowe rozwiązania powstają w ścisłym związku z codziennymi praktykami i problemami charakterystycznymi dla danej organizacji lub sfery działania. Obie strony – naukowcy i przedstawiciele praktyki – są w tym procesie równe, choć różne co do kompetencji.

Nowe rozwiązania wypracowywane są jako efekt refleksyjnej i krytycznej analizy danych gromadzonych w trakcie procesu badawczo-rozwojowego. Nowa wiedza daję podstawę do projektowania i podejmowania praktycznych działań i zapewnia trwałość wypracowanych rezultatów. Trwałość zapewniona jest przez wypracowanie rozwiązań na bazie dostępnych możliwości i zasobów oraz osadzenie ich w jasno określonym kontekście.

Dodatkowo wytworzone rozwiązania, dzięki udziale naukowców, dają podstawy do ich uogólniania i tworzenia wiedzy naukowej i dydaktycznej. System działań naukowców i system działań praktyków przebiegają niejako niezależnie od siebie. Każda ze stron kładzie nacisk na właściwe sobie praktyki i kompetencje. W toku dialogu –w trakcie dyskusji, spotkań, seminariów, warsztatów i prezentacji uzgadniane są rezultaty prowadzonych niezależnie i poza spotkaniami działań, prac, analiz, refleksji itp.

Jeden fundament -różne formy współpracy

Doradztwo naukowe HR i HRD – oferujemy doradztwo organizacyjne prowadzone w formie interaktywnych kręgów badawczych. Kręgi badawcze to zespoły złożone z pracowników organizacji oraz naukowców zajmujących się na co dzień problematyką zarządzania i rozwoju ludzi w przedsiębiorstwie. Są zorientowane na rozpoznanie problemów w obszarze zarządzania i rozwoju pracowników, dogłębną analizę problemów i wypracowanie konkretnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości organizacji. Kręgi powoływane są na 9-12 miesięcy. Spotykają się regularnie co 3-4 tygodnie według i pracują według ściśle określonej metodyki. Efektem pracy kręgu badawczego jest przetestowana i udokumentowana zmiana organizacyjna, która jest konkretnym rozwiązaniem zdiagnozowanego problemu.

Kręgi badawcze – zorganizowane grupy naukowców i specjalistów z różnych dziedzin, których celem jest rozpoznanie, analiza i wypracowanie rozwiązań problemów społecznych. W trakcie kierowanych seminariów i spotkań wspólnie z partnerami z praktyki gospodarczej wytwarzamy wiedzę praktyczną–niezbędną do zauważenia, zdefiniowania i przeanalizowania problemu oraz wytworzenia rozwiązań. Kręgi badawcze prowadzone są przez naukowców. Funkcjonują przez 9-12 miesięcy. Spotykają się regularnie co 3-4 tygodnie i pracują według ściśle określonej metodyki. Efektem pracy kręgów badawczych jest wypracowanie i udokumentowanie zmian. Kręgi badawcze są wykorzystywane m.in. do wytwarzania innowacji społecznych.

Kręgi rozwojowe – zorganizowane i kierowane grupy profesjonalistów, których celem jest rozpoznanie, analiza i poszukiwanie rozwiązań w obszarze rozwoju i doskonalenia zawodowego. Pracujemy wspólnie według ściśle określonej metodyki zorientowanej na realizację celów rozwojowych konkretnych grup zawodowych lub osób znajdujących się w podobnej sytuacji zawodowej (bezrobocie, zmiana pracy, kryzys zawodowy). Jest to forma coachingu grupowego wzbogacona o refleksję naukową nad zagadnieniami, które wyłaniają się w trakcie pracy kręgu. Kręgi rozwoju i doskonalenia zawodowego prowadzone są co najmniej przez jednego naukowca zajmującego się problematyką HR i jednego coacha lub psychoterapeutę. Złożone są z 5-6 osób i dwóch prowadzących. Spotykają się regularnie co 2-3 tygodnie przez 10-12 miesięcy. Jedno spotkanie trwa od 4 do 6 godzin.

Kręgi dialogu społecznego –to określone w czasie projekty nakierowane na przełamywanie granic i barier pomiędzy światem akademickim i innymi światami społecznymi. Naszym celem jest budowanie wzajemnych więzi między nauką, gospodarką i społeczeństwem. W odróżnieniu od współpracy publiczno-prywatnej, chodzi tu o łączenie, wzajemne poznawanie możliwości i ograniczeń świata akademii i sfery zadań publicznych.

Celem działania kręgów jest udrożnienie przepływu między odmiennymi rzeczywistościami przy jednoczesnym wyeksponowaniu wartości wszystkich stron. Wspólne spotkania skupione wokół konkretnej problematyki umożliwiają odpowiedź na pytanie, co oferuje świat nauki i, a co oferują organizacje ze sfery zadań publicznych –jak obie te rzeczywistości mogą korzystać ze swojej obecności i kompetencji.