Oferta dla biznesu

Mamy bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne w obszarze zarządzania i rozwoju ludzi w organizacjach. Zapraszamy przedsiębiorstwa prywatne, publiczne i indywidualnych klientów do współpracy. Oferujemy kilka konkretnych form współpracy, ale jesteśmy także gotowi zaprojektowaćdziałania dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych.

Nasza oferta obejmuje:

Doradztwo naukowe w obszarze HR i HRD – doradztwo prowadzone w sposób partycypacyjny we współpracy z naukowcami zajmującymi się problematyką zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.

Możliwe obszary działań doradczych: CSR, zdrowie organizacji, patologie organizacyjne, zmiana organizacyjna, zarządzanie talentami, rekrutacja i derekrutacja, analiza fluktuacji i zwolnień pracowniczych, diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych organizacji

Organizacyjne kręgi badawcze – zespoły powoływane na konkretny czas (9-12 miesięcy), złożone z naukowców i pracowników organizacji, współpracujących według ściśle określonej metodyki. Celem kręgów badawczych jest rozpoznanie, analiza konkretnego problemu organizacyjnego i wypracowanie rozwiązań dostosowanych do możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. Kręgi spotykają się regularnie co 2-3 tygodnie. Ich składy są w zasadzie stałe, ale na spotkania zapraszani mogą być praktycy, eksperci i naukowcy z różnych dziedzin i obszarów eksperckich. Kręgi działają w oparciu o filozofię badań interaktywnych (szczegóły w zakładce: jak działamy?)

Organizacyjne kręgi rozwoju profesjonalnego – zamknięta grupa pracowników organizacji, której celem ogólnym jest rozpoznanie własnych potrzeb rozwojowych, zaplanowanie dalszego rozwoju i doskonalenie zawodowe w ramach obecnego miejsca pracy. Oferta obejmuje 10 regularnych spotkań co 3-4 tygodnie, trwających w zależności od liczebności kręgu od 4 do 6 godzin szkoleniowych (45 minut). W trakcie spotkań każdy uczestnik pracuje nad własnym celem rozwojowym, dokonuje analizy własnego potencjału i planuje własny rozwój zawodowy. Krąg tworzy zamkniętą wspólnotę, której podstawą jest zaufanie i otwartość, ale także odwaga w wypowiadaniu własnych opinii i konfrontowaniu swojego punktu widzenia z innymi. Kręgi prowadzone są według konkretnej metodyki przez dwóch doświadczonych trenerów. W ramach współpracy planowane są dwa spotkania z zarządem i bezpośrednimi przełożonymi pracowników (jedno na początku, jedno na końcu). Zarząd i przełożeni otrzymują raport zawierający analizę potrzeb rozwojowych, analizę kompetencji pracowników oraz rekomendacje dotyczące rozwoju i doskonalenia pracowników.

Psychodynamiczna analiza zespołu pracowniczego – pogłębiona i intensywna analiza konkretnego zespołu pracowniczego lub projektowego, której celem jest osiągnięcie lepszej integracji, spójności i skuteczności danego zespołu. Grupa ma charakter zamknięty – nie może w niej uczestniczyć nikt spoza zespołu. Praca nakierowana jest przede wszystkim na poznanie nieświadomych wzorców zachowań członków zespołu, które mogą mieć wpływ na wspólną pracę. Oferta skierowana zarówno do nowo powoływanych zespołów, jak i już istniejących i borykających się z trudnościami we wzajemnej współpracy. Niezwykle skuteczna metoda pracy nad źródłami konfliktów wewnętrznych, polecana także w procesie wzajemnego poznawania się i „docierania” pracowników w organizacji. Analizą można objąć także wszystkich pracowników organizacji, o ile organizacja jest mała (do kilkunastu osób). Analiza prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów i poddawana stałej superwizji (analizie przez zewnętrznych bardziej doświadczonych i niezależnych psychoterapeutów). Spotkania trwają zwykle od kilku miesięcy do roku i są prowadzone niezależnie od etapu rozwoju zespołu i stopnia zaawansowania współpracy.